Cikkek

Kövesse asztro-híreinket a blogunkon!
Olvasd hetente frissülő cikkeinket!

A horoszkóp házainak jelentése a születési kártyán

A horoszkóp házainak jelentése a születési kártyán

Dátum: 30.01.2013

A születési képletben, vagy kártyán (radix) a horoszkóp házai 12 körcikket alkotnak. Míg a születés éve, hónapja és napja határozza meg Nap-jegyet, addig a születés pillanata – órája és perce – adja meg az aszcendenst (AC). Ennek kiszámolása és meghatározása többek között azért is fontos, mert innen kezdjük számolni a horoszkópházakat. A 12 horoszkópház egyes életterületekre utal, melyekhez 4 elem – mint a tűz, föld, víz és a levegő – és egy-egy horoszkópjegy tulajdonsága is kapcsolódik. Az AC-vel pont szemben helyezkedik el a Descendens (DC), mellyel egy tengelyt alkotnak. Még egy tengely található a születési kártyán, a Médium Coeli (MC) és az Immum Coeli (IC), a dél és az éjfél metszéspontja.

De most nézzük az egyes házak mely területekre mutatnak rá.

I. ház Személyiség – Fizikai test KOS-jelleg

2. ház Értékek – Birtoklás BIKA-jelleg

3. ház Gondolkodás – Gondolatközlés IKREK-jelleg

IV. ház Eredet – Otthon RÁK-jelleg

5. ház Kreativitás – Gyerekek OROSZLÁN-jelleg

6. ház Munka – Egészség SZŰZ-jelleg

VII. ház Nyilvánosság – Párkapcsolat MÉRLEG-jelleg

8. ház Halál – Újjászületés SKORPIÓ-jelleg

9. ház Világnézet – Utazások NYILAS-jelleg

X. ház Teljesítmény – Hivatás BAK-jelleg

11. ház Szabad pálya – Barátság VÍZÖNTŐ-jelleg

12. ház Tudatalatti – Zárt világ HALAK-jelleg

 

Biztosan feltűnt, hogy bizonyos házak római számokkal, mások arabbal jelöltek. A rómaival jelöltek – I, IV, VII, X – az úgynevezett sarokházak, melyek a fent említett tengelyekhez kapcsolódó területek és kiemelkedő szereppel bírnak a horoszkópban.

 

A házak jelentése kicsit részletesebben:

 

I. ház: Eleme a tűz, a horoszkóp legfontosabb területe.

Az Én, az egyéniség, a személyiség. A fizikai alkat és az ehhez járuló értelmi-szellemi összetétel, mint a tudat eszközei a megtestesülésben. Külső megjelenés, vérmérséklet (temperamentum), az emberrel veleszületett erő és életképesség, a jellem alapvető mivolta, az élet sors szabta feladata.

2. ház: Szilárd ház, eleme a föld

Ez a ház jelzi azt, hogy milyen módon tudja a szülött biztosítani a megélhetését. Az anyagi eszközök, Amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud szerezni.
Tulajdon, főleg ingatlan; jövedelem, kereset pénz. Nyereség vagy veszteség ezekkel kapcsolatban. Személyes függetlenség vagy korlátozottság, elsősorban az anyagiak révén, s az ezzel összefüggő belső nyugalom, vagy nyugtalanság.

3. ház: Szélső ház, eleme a levegő

Az Én első kapcsolatba lépése a külvilággal. Testvérek, közeli rokonság, szomszédok s az ezekhez való viszony; észbeli képességek, műszaki képességek, szellemi-értelmi kapcsolatok, irodalmi és tudományos hajlamok vagy érdeklődések, kisebb utazások, írások, okiratok, dokumentumok, szerződések, levelezés, viszony a sajtóhoz, a névvel összefüggő dolgok.

IV. ház: Sarokház, eleme a víz

A hely, ahonnan elindulunk, és ahova dolgunk végeztével vissza kell térnünk. Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonylatok: otthon, szülőház, a szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok, kapcsolatok a szülőhelyhez és a hazához, belföldhöz; a saját otthon és házias élet; visszatérés az eredethez, tehát életvég, öregkor, az élet utolsó szakasza. A gyermekkor és öregkor problémái, betegségei főként itt jelentkeznek. Itt mutatkoznak az öröklött betegségek

5. ház: Szilárd ház, eleme a tűz

A vágyélet tárgyaival való kapcsolatok. Az elképzelések megvalósítására irányuló törekvések. Érzelmi, szellemi, szerelmi élet, az élet örömei; gyermek, utód lehetősége; gyermekek száma és mivolta; vállalkozások; kockáztatások, spekulációk, kalandok; a vágyélettel kapcsolatos szenvedélyek; tanulmányok, melyek az ember vágyainak megfelelnek; szerencse és szerencsejáték; művészi hajlamok és képességek; szórakozás és szórakozóhelyek. Női horoszkópban a fogamzás és terhesség lehetősége és lefolyása is összefüggésben áll ezzel a házzal.

6. ház: Szélső ház, eleme a föld

Kötelezettségek és válságok fellépése. Munka és munkaviszony; szolgálat; alárendeltség; alkalmazás; a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelesség s az ezekhez való viszony. Sorsszerű korlátozások; betegség és betegséghajlamok, amelyek a napi rutinnal és a munkával kapcsolatosak; testi fogyatkozások; a táplálkozás kérdései; alantasabb társadalmi állásúakhoz, alkalmazottakhoz, stb. való viszony. Tágabb értelemben a KARMA terhei.

VII. ház: Sarokház, eleme a levegő

A hetedik ház a horoszkópban az  Én kiegészítése, a társulás területe. Házasság, élettárs, az ezekhez való viszony; társulás általában, a társadalommal, egyesületekkel, egyénekkel, társas viszony, szövetkezés. Mutatja a szülöttnek azon képességeit, melyekkel a másik nemre vonzást gyakorol. A külvilággal, a “nem Énnel” való kapcsolatballépés és ennek visszahatásai: nyílt ellenfelek és ellenségek, összeütközések, peres ügyek. A ház jegye és bolygói által jelzett tulajdonságok jellemzik azokat a személyeket, akikkel a szülöttnek szorosabb kapcsolata van, például a házastársat.

8. ház: Szilárd ház, eleme a víz

Az Én alárendelése a nagyobb törvénynek. Sorsszerű áldozathozatal, veszteségek, az Én alámerülése: halál, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok; hagyaték, örökség, végrendelet, az ezekhez való viszony, előny vagy veszteség mások halála révén; a család, a közelállók rejtett dolgai, titkai. Az élet és a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, a születés előtti és a halál utáni élet, okkult érdeklődések és képességek, érzékfeletti világ. Az élettárs anyagi helyzetére, a nő hozományára, a férj vagyonára, vagy keresetére is utal.

9. ház: Szélső ház, eleme a tűz

Az Én és a világ ellentéteinek kiegyenlítése. Magasabb rendű szellemi – értelmi törekvések; belső fejlődés; nevelés, elmélyedés; vallás; bölcselet; világnézet s az ezekhez való viszony; a fejlettebb gondolkozás; elvont érdeklődések és tanulmányok; magasabb színvonalú irodalom s ezekkel való kapcsolat; igazságos kiegyenlítésre való törekvés; jogi dolgok; hatóságok; törvénykezés; perek alakulása és kimenetele. A szélesebb külvilággal, külfölddel való kapcsolat, nagyobb utazások.

X. ház: Sarokház, eleme a föld

A világi érvényesülés területe. Elérhető célok és ehhez fűződő eredmények, hivatás, állás, pozíció, társadalmi helyzet, rang, emelkedés és előrejutás; elismerés, becsülés, hírnév, az elérhető hatalom mértéke. Szereplés a nagy nyilvánosság előtt, népszerűség, sikerek, a törekvések beteljesülése. Összefügg még az erkölcsi felfogással és magatartással is, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre, a szülött által leginkább nagyra becsült emberi képességekkel, valamint jogaival és kötelességeivel, a közösségben ahová tartozik. Anyára és a vele való kapcsolatra is utal.

11. ház: Szilárd ház, eleme a levegő

A szülött életének azok a területei tartoznak ide, amelyek kapcsolatban vannak a szülött szabadságával és függetlenségével, valamint a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntésével, a múlt bilincseitől való megszabadulással, egyenjogúsággal, reformáló törekvésekkel. Az életben várható segítség támogatás: barátok, jóakarók, a barátsághoz való viszony; vágyak, remények és tervek, ezek valóráváltásának lehetősége és körülményei; a társaság, a társaságban játszott szerep, előnyök és eredmények a társaság folytán; a tágabb körű lehetőségek és a korlátozások felengedése, nyílt pálya az élet útján. Protekció.

12. ház: Szélső ház, eleme a víz

A nagy áldozat, az Én elszigetelődése vagy feloldódása: magány, befelé fordulás, elhagyatottság, titkos ellenlábasok és ellenségek; elzártság és elszigeteltség: kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek, pl. menház, elmebetegek intézete, börtön, fegyház, az ezekkel való viszony; bűnhődés vagy súlyos próbatét, bűnperek és büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség, belső felemelkedés a magányban és önkéntes áldozathozatal. Az élet javairól és örömeiről való lemondás, vagy kényszerű megfosztottság. Okkult hajlamok és képességek, s az ilyenekhez való viszonylat. Vonatkozik a szülött tudatalatti világára, elfojtott érzéseire, mély lelki életére, álmaira, illúzióira. Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik, valamint mindenféle tudati átalakulás: meditáció, jóga, álomtudat. Ez a ház jelezheti a nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségeket, elmezavarokat, az alkoholizmust és a kábítószer függőséget.

 

 

Utoljára módosítva 2013.10.23.

Hagyj hozzászólást

*